Vaše 2% nám veľmi pomôžu. Aj s pomocou Vás môžeme realizovať projekty, ktoré pomôžu deťom a rodinám, ktoré to najviac potrebujú.

Údaje pre darovanie 2 % pre naše OZ sú nasledovné:

IČO/SID: 42229910
Právna forma: občianske združenie
Názov: OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako
Sídlo: Tkáčska 2, 080 01 Prešov

Postup pri darovaní časti dane

●   zamestnanci:
1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, poproste vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Tiež si od neho vypýtajte Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie) predstavujú.
3. Vypíšte vaše údaje do tohto Vyhlásenia a tiež sumu vašich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).
4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

! Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu (aj mimo OZ Integrácia), môžete nám darovať až 3 % z daní. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

●   fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť vyššia ako 3,32 €.
2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

●   právnické osoby
1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z daní. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2020 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel (aj mimo Kolégia) financie vo výške minimálne 0,5 % z vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

Váš finančný príspevok bude použitý na adresnú pomoc, ktorú vykonávame pre konkrétne rodiny, deti, ktoré to najviac potrebujú a na realizáciu charitatívnych projektov.

Potrebné údaje :
Číslo účtu VÚB: 2862327153/0200
IBAN – SK 7602000000002862327153
SWIFT- SUBASKBX

Vopred ďakujeme za vašu podporu.